TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
33 4 lượt 22 2 lượt 41 16 lượt
41 4 lượt 48 2 lượt 82 15 lượt
65 4 lượt 63 2 lượt 45 14 lượt
29 3 lượt 66 2 lượt 49 12 lượt
49 3 lượt 79 2 lượt 59 12 lượt
71 3 lượt 83 2 lượt 75 12 lượt
77 3 lượt 03 1 lượt 99 12 lượt
78 3 lượt 04 1 lượt 02 11 lượt
80 3 lượt 14 1 lượt 09 11 lượt
94 3 lượt 21 1 lượt 22 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 58 2 lượt
98 1 lượt 87 1 lượt 34 3 lượt
95 1 lượt 85 1 lượt 94 4 lượt
91 1 lượt 76 1 lượt 91 4 lượt
90 1 lượt 72 1 lượt 85 4 lượt
85 1 lượt 71 1 lượt 81 4 lượt
83 1 lượt 67 1 lượt 70 4 lượt
81 1 lượt 53 1 lượt 68 4 lượt
79 1 lượt 50 1 lượt 52 4 lượt
76 1 lượt 46 1 lượt 30 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 06, 10, 11, 19, 24, 26, 28, 35, 40, 47, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 89, 92, 96, 97 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98