TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 4 lượt 19 2 lượt 92 16 lượt
30 4 lượt 30 2 lượt 02 14 lượt
04 3 lượt 45 2 lượt 64 14 lượt
07 3 lượt 03 1 lượt 41 13 lượt
14 3 lượt 09 1 lượt 05 12 lượt
25 3 lượt 22 1 lượt 07 12 lượt
41 3 lượt 27 1 lượt 25 12 lượt
54 3 lượt 31 1 lượt 38 12 lượt
57 3 lượt 32 1 lượt 44 12 lượt
60 3 lượt 33 1 lượt 52 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 94 1 lượt 42 2 lượt
95 1 lượt 93 1 lượt 83 3 lượt
94 1 lượt 85 1 lượt 80 3 lượt
93 1 lượt 84 1 lượt 17 3 lượt
91 1 lượt 83 1 lượt 15 3 lượt
90 1 lượt 77 1 lượt 79 4 lượt
88 1 lượt 76 1 lượt 13 4 lượt
87 1 lượt 69 1 lượt 85 5 lượt
86 1 lượt 61 1 lượt 73 5 lượt
84 1 lượt 57 1 lượt 72 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 15, 21, 24, 26, 29, 32, 36, 38, 42, 46, 51, 53, 58, 59, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 79, 81, 82, 83, 85, 96, 98 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo