TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
23 5 lượt 11 2 lượt 59 15 lượt
03 4 lượt 14 2 lượt 01 14 lượt
01 3 lượt 17 2 lượt 23 13 lượt
06 3 lượt 28 2 lượt 35 13 lượt
07 3 lượt 08 1 lượt 44 13 lượt
17 3 lượt 12 1 lượt 07 12 lượt
21 3 lượt 29 1 lượt 08 12 lượt
35 3 lượt 31 1 lượt 17 12 lượt
38 3 lượt 34 1 lượt 38 12 lượt
59 3 lượt 36 1 lượt 55 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 97 1 lượt 20 1 lượt
96 1 lượt 96 1 lượt 18 2 lượt
90 1 lượt 92 1 lượt 93 3 lượt
89 1 lượt 88 1 lượt 76 3 lượt
88 1 lượt 86 1 lượt 61 3 lượt
84 1 lượt 82 1 lượt 94 4 lượt
78 1 lượt 75 1 lượt 77 4 lượt
75 1 lượt 63 1 lượt 60 4 lượt
71 1 lượt 62 1 lượt 51 4 lượt
69 1 lượt 58 1 lượt 37 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 40, 43, 51, 56, 57, 58, 60, 61, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 80, 82, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 99 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99