XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Trung lúc 17h10 thứ 5

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 29 69 06
G.7 114 239 530
G.6 3065 8619 9834 8889 1266 4364 5755 6112 8797
G.5 6917 7791 6028
G.4 29331 52873 30641 32491 34205 15790 51228 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553 87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865
G.3 71214 50361 75671 24438 64614 91237
G.2 43733 30257 58229
G.1 60655 42478 60121
G.ĐB 120545 044031 315809

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 01/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 14, 19, 17, 14
2 29, 28
3 34, 31, 33
4 41, 45
5 55
6 65, 61
7 73
8 -
9 91, 90

Lô tô Bình Định Thứ 5, 01/12/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 11
2 27
3 39, 37, 38, 31
4 -
5 53, 57
6 69, 66, 64
7 71, 78
8 89, 82
9 91, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 01/12/2022

Đầu Lô Tô
0 06, 00, 09
1 12, 14
2 28, 29, 21
3 30, 37
4 -
5 55, 59
6 61, 65
7 79, 70
8 -
9 97, 90
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 32 68 73
G.7 634 134 655
G.6 8482 8961 5645 1318 1899 4528 3089 1019 9155
G.5 3751 9420 7440
G.4 08424 53892 54032 70175 43300 25388 09495 30859 63083 27211 73379 13440 63320 56824 57329 40276 40794 36720 02922 55306 51740
G.3 71791 42343 80639 65062 16068 60760
G.2 37467 82039 35394
G.1 81502 60794 79879
G.ĐB 316523 113652 428887

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 24/11/2022

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 -
2 24, 23
3 32, 34, 32
4 45, 43
5 51
6 61, 67
7 75
8 82, 88
9 92, 95, 91

Lô tô Bình Định Thứ 5, 24/11/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 11
2 28, 20, 20, 24
3 34, 39, 39
4 40
5 59, 52
6 68, 62
7 79
8 83
9 99, 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 24/11/2022

Đầu Lô Tô
0 06
1 19
2 29, 20, 22
3 -
4 40, 40
5 55, 55
6 68, 60
7 73, 76, 79
8 89, 87
9 94, 94
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 71 72 32
G.7 353 388 764
G.6 2573 9595 3010 0732 4774 4508 3475 0617 3944
G.5 7637 4130 8341
G.4 47362 62202 68307 12006 90744 84359 33988 00172 95755 97878 10021 76116 76905 24274 22623 43066 48370 86148 96738 58242 44399
G.3 21417 35644 76040 97036 41611 84934
G.2 48564 35432 05938
G.1 65092 14088 05532
G.ĐB 084460 246429 708171

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 17/11/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 06
1 10, 17
2 -
3 37
4 44, 44
5 53, 59
6 62, 64, 60
7 71, 73
8 88
9 95, 92

Lô tô Bình Định Thứ 5, 17/11/2022

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 16
2 21, 29
3 32, 30, 36, 32
4 40
5 55
6 -
7 72, 74, 72, 78, 74
8 88, 88
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 17/11/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 11
2 23
3 32, 38, 34, 38, 32
4 44, 41, 48, 42
5 -
6 64, 66
7 75, 70, 71
8 -
9 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 66 16 31
G.7 198 358 762
G.6 9280 0352 2643 3512 2089 8498 2668 2041 0756
G.5 1954 2029 0197
G.4 16604 10970 78573 00480 85795 04758 52605 65177 14534 73283 59006 20995 13793 24049 84995 98573 11464 37066 79894 33352 15672
G.3 16381 93608 56667 51827 17561 68011
G.2 42376 96030 40699
G.1 86374 75042 45504
G.ĐB 261083 341134 369775

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 10/11/2022

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 08
1 -
2 -
3 -
4 43
5 52, 54, 58
6 66
7 70, 73, 76, 74
8 80, 80, 81, 83
9 98, 95

Lô tô Bình Định Thứ 5, 10/11/2022

Đầu Lô Tô
0 06
1 16, 12
2 29, 27
3 34, 30, 34
4 49, 42
5 58
6 67
7 77
8 89, 83
9 98, 95, 93

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 10/11/2022

Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 -
3 31
4 41
5 56, 52
6 62, 68, 64, 66, 61
7 73, 72, 75
8 -
9 97, 95, 94, 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 77 16 64
G.7 413 227 572
G.6 7792 5453 9317 4101 0981 1641 4915 1257 9073
G.5 4007 9713 9310
G.4 96045 69137 92357 22347 33555 69547 05436 38559 17368 88576 33259 50389 93011 08850 20320 94235 71971 97593 26678 06902 92679
G.3 93191 46132 63230 36570 16630 93889
G.2 70014 91966 73356
G.1 03862 13023 24933
G.ĐB 162422 485958 169790

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 03/11/2022

Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 17, 14
2 22
3 37, 36, 32
4 45, 47, 47
5 53, 57, 55
6 62
7 77
8 -
9 92, 91

Lô tô Bình Định Thứ 5, 03/11/2022

Đầu Lô Tô
0 01
1 16, 13, 11
2 27, 23
3 30
4 41
5 59, 59, 50, 58
6 68, 66
7 76, 70
8 81, 89
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 03/11/2022

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 10
2 20
3 35, 30, 33
4 -
5 57, 56
6 64
7 72, 73, 71, 78, 79
8 89
9 93, 90
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 79 33 51
G.7 627 652 083
G.6 5539 7722 7618 6162 0196 3381 4713 1545 9088
G.5 4045 4239 4866
G.4 66272 37103 20204 29546 86966 45548 90843 78049 32188 18072 70206 14707 87432 22471 86449 07705 74215 26728 88666 66328 61477
G.3 14066 96902 09352 55219 93050 26460
G.2 53467 22449 07322
G.1 20846 96717 14495
G.ĐB 812125 131735 321375

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 27/10/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 02
1 18
2 27, 22, 25
3 39
4 45, 46, 48, 43, 46
5 -
6 66, 66, 67
7 79, 72
8 -
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 27/10/2022

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 19, 17
2 -
3 33, 39, 32, 35
4 49, 49
5 52, 52
6 62
7 72, 71
8 81, 88
9 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 27/10/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 15
2 28, 28, 22
3 -
4 45, 49
5 51, 50
6 66, 66, 60
7 77, 75
8 83, 88
9 95
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 74 89 27
G.7 785 785 383
G.6 8303 7087 5012 3879 9595 5873 2798 6517 9020
G.5 2781 3216 2070
G.4 33205 93805 60958 80644 06130 88375 92624 86903 18498 11219 36410 67609 72294 24810 07698 94127 66070 27900 05633 28675 22168
G.3 12767 54622 80467 89196 37322 69833
G.2 84839 51487 51366
G.1 71341 39224 99686
G.ĐB 274615 028549 639029

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 20/10/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 05
1 12, 15
2 24, 22
3 30, 39
4 44, 41
5 58
6 67
7 74, 75
8 85, 87, 81
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 20/10/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 16, 19, 10, 10
2 24
3 -
4 49
5 -
6 67
7 79, 73
8 89, 85, 87
9 95, 98, 94, 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 20/10/2022

Đầu Lô Tô
0 00
1 17
2 27, 20, 27, 22, 29
3 33, 33
4 -
5 -
6 68, 66
7 70, 70, 75
8 83, 86
9 98, 98

Kết quả Xổ số miền Trung thứ nam hàng tuần (XSMT Thu 5, KQXSMT Thu 5, Ket qua xo so kien thiet mien trung thu nam, xs mt t5, xsmtt5, sxmt thu 5) là gì?

- XSMT thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT thứ 5 mở thưởng bởi đài Bình Định ký hiệu là XSBDI, Quảng Bình ký hiệu XSQB, Quảng Trị ký hiệu XSQT.

- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả xổ sô.

- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 5 qua các từ khóa: xsmt thu 5 minh ngoc, sxmt thu 5, xs mt thu5, xs mt t5, xsmt t5, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại xổ số miền trung.

lich thang Hôm nay thang sau
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay