Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

27/02/2020
Đầu Lô Tô
0 00,05,06,07
1 12
2 20,20,22
3
4 43,43,44,47
5 52,52,58
6 60,62
7 73,77
8 81,82,82,83,86
9 91,91,94

Lô tô miền Bắc thứ tư,

26/02/2020
Đầu Lô Tô
0 03,05
1 10,12,14,14,16,19,19
2
3 30,34
4 46,47
5 51,53
6 62,63,64
7 70
8 80,82,82,83,87
9 91,96,98

Lô tô miền Bắc thứ ba,

25/02/2020
Đầu Lô Tô
0 04,05,06
1 11,18
2 23,24
3 36,39
4 40,42,48
5 50
6 61,66,68
7 72,76,76,77,79,79
8 87,87
9 91,93,99

Lô tô miền Bắc thứ hai,

24/02/2020
Đầu Lô Tô
0 06,09
1 11,13,19
2 21,23
3 31,34,35,37,37,38
4 41,41,46,49
5 50,51,54
6 60,63,65,68
7 70
8 80,89
9

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

23/02/2020
Đầu Lô Tô
0 02,03,04,07,08
1
2 20,24,26
3 38
4 40,42,44
5 57
6 61,63,65,68,69
7 71,73,75,75,75,76,77,78
8
9 97

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

22/02/2020
Đầu Lô Tô
0
1 14,15,19
2 23
3 32,33,34,34
4 40,47
5 53,57
6 60,62,63,68
7 70,73,76,78
8 84,86,87,89
9 91,95,99

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

21/02/2020
Đầu Lô Tô
0 01,01,05,05
1 18,19
2 29
3 32,33
4 40,40,41
5 57
6 61,61,62,65,66,66,67
7 74,74,78
8 84,85,89
9 95

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86