XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 16 26 79
G.7 322 080 932
G.6 9969 3911 4114 5810 6451 8553 8833 8476 7197
G.5 7280 3387 0987
G.4 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558
G.3 81013 25109 31117 99654 33347 71549
G.2 17074 14929 28520
G.1 78646 14207 50019
G.ĐB 468007 763087 149641
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Đuôi
0 07, 08, 09
1 11, 13, 14, 16, 16, 19
2 22
3 32
4 46
5 -
6 64, 69
7 74
8 80, 85, 86
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Đuôi
0 07, 08
1 10, 17
2 26, 29
3 30, 32, 39
4 -
5 51, 53, 54
6 67
7 73
8 80, 87, 87
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Đuôi
0 04, 05
1 11, 19
2 20, 21
3 32, 33
4 41, 47, 49
5 58
6 63
7 74, 76, 79
8 87
9 97
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 97 44 38
G.7 388 741 358
G.6 5208 6336 1291 3914 6841 3648 6766 1443 7990
G.5 5383 0930 2023
G.4 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869
G.3 08753 94426 21223 91180 22989 78591
G.2 58161 36616 65255
G.1 82472 06105 17682
G.ĐB 263301 661092 037613

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 10/01/2021

Đầu Đuôi
0 01, 08
1 14
2 24, 26, 29
3 36, 36
4 -
5 53, 54
6 61, 68
7 72
8 83, 88
9 91, 92, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 10/01/2021

Đầu Đuôi
0 05
1 14, 14, 16
2 20, 21, 23
3 30
4 40, 41, 41, 43, 44, 48
5 -
6 67
7 -
8 80, 85
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 10/01/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 13
2 23
3 34, 38
4 43
5 50, 53, 53, 55, 58
6 66, 69
7 72
8 82, 89
9 90, 91, 99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 97 76 95
G.7 794 852 948
G.6 3721 6645 0810 4224 5358 5571 0063 9264 9761
G.5 5129 8440 0856
G.4 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560
G.3 91080 69230 98788 36481 55980 64832
G.2 74754 23413 05186
G.1 30332 53732 36981
G.ĐB 025197 366980 625746

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 03/01/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 10, 10, 14
2 21, 29
3 30, 32, 38
4 45, 45
5 50, 54, 59
6 -
7 70
8 80
9 94, 97, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/01/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 13, 13
2 24
3 32
4 40
5 52, 58
6 66
7 71, 73, 74, 76, 79
8 80, 80, 81, 88
9 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/01/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 10, 17
2 24, 25, 28
3 32
4 46, 48
5 56
6 60, 61, 63, 64
7 -
8 80, 81, 86, 86
9 95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 57 74 65
G.7 156 116 828
G.6 0049 2166 3230 9578 2920 2898 0016 5142 4427
G.5 3568 4468 5938
G.4 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218
G.3 87098 00043 70793 89569 65823 03001
G.2 04944 87659 06774
G.1 56042 42416 41822
G.ĐB 055833 885252 601438

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 27/12/2020

Đầu Đuôi
0 03, 07
1 -
2 25, 27
3 30, 33
4 42, 43, 44, 44, 48, 49
5 56, 57
6 66, 68, 68
7 -
8 -
9 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/12/2020

Đầu Đuôi
0 01
1 16, 16
2 20, 27
3 -
4 46
5 51, 52, 59
6 68, 69
7 74, 78
8 85, 87
9 93, 93, 98

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 27/12/2020

Đầu Đuôi
0 00, 01
1 13, 16, 18
2 22, 23, 27, 28
3 30, 38, 38
4 42
5 -
6 65, 67
7 71, 74
8 83
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 51 99 03
G.7 888 387 820
G.6 8630 0659 4321 5262 3998 2293 6046 3373 9775
G.5 9573 4677 4805
G.4 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970
G.3 96774 01813 21620 63206 35773 40785
G.2 47277 90677 99242
G.1 90612 17063 74628
G.ĐB 394902 287825 344270

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 20/12/2020

Đầu Đuôi
0 02, 04
1 12, 13
2 21, 29
3 30
4 -
5 51, 59
6 61
7 72, 72, 73, 74, 77
8 87, 88, 88
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 20/12/2020

Đầu Đuôi
0 05, 06
1 15, 16
2 20, 25
3 -
4 -
5 -
6 62, 63, 67
7 72, 77, 77, 79
8 87
9 93, 94, 98, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 20/12/2020

Đầu Đuôi
0 03, 05
1 -
2 20, 26, 28
3 33, 35
4 42, 46
5 58
6 -
7 70, 70, 73, 73, 75, 76
8 85, 87
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 95 58 11
G.7 054 056 438
G.6 1986 8238 7278 2846 6812 4044 0188 8212 6106
G.5 6478 2660 2569
G.4 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084
G.3 33770 51600 70048 20088 90534 39093
G.2 85350 26554 67532
G.1 25349 68293 68583
G.ĐB 737529 899104 351947

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 13/12/2020

Đầu Đuôi
0 00, 01
1 -
2 20, 29
3 38
4 49
5 50, 54, 59
6 66
7 70, 72, 78, 78
8 86
9 91, 95, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/12/2020

Đầu Đuôi
0 04, 06
1 12, 15
2 -
3 37
4 44, 46, 48
5 54, 56, 58
6 60
7 79
8 88
9 90, 93, 93, 98

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 13/12/2020

Đầu Đuôi
0 06
1 11, 12, 19
2 -
3 31, 32, 34, 38
4 47
5 -
6 60, 69
7 71, 72
8 83, 84, 88
9 93, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 85 45 70
G.7 719 993 437
G.6 6627 0542 1373 0269 0187 6560 8248 1482 0187
G.5 7325 7500 1882
G.4 43741 33277 65960 58498 34342 43850 46413 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159 42873 10676 49701 10735 75066 59937 99655
G.3 47690 35390 12050 03026 71289 13860
G.2 57105 48265 47113
G.1 73843 34411 77793
G.ĐB 865890 340364 860930

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 06/12/2020

Đầu Đuôi
0 05
1 13, 19
2 25, 27
3 -
4 41, 42, 42, 43
5 50
6 60
7 73, 77
8 85
9 90, 90, 90, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/12/2020

Đầu Đuôi
0 00
1 11
2 26
3 32
4 45
5 50, 53, 59
6 60, 60, 64, 65, 68, 69
7 70
8 87, 87
9 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/12/2020

Đầu Đuôi
0 01
1 13
2 -
3 30, 35, 37, 37
4 48
5 55
6 60, 66
7 70, 73, 76
8 82, 82, 87, 89
9 93

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Copyright 2020 xosoketqua
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

Nguồn dữ liệu Kết quả xổ số từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.9433636

VIETLOTT.MOBI - Điều khoản sử dụng

Liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status