Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật

Chủ nhật
13/06/2010
Tiền Giang
7199
Kiên Giang
9801
Đà Lạt
4844
Chủ nhật
06/06/2010
Tiền Giang
2372
Kiên Giang
4893
Đà Lạt
5079
Chủ nhật
30/05/2010
Tiền Giang
3943
Kiên Giang
1409
Đà Lạt
4607
Chủ nhật
23/05/2010
Tiền Giang
0653
Kiên Giang
1733
Đà Lạt
5999
Chủ nhật
16/05/2010
Tiền Giang
8880
Kiên Giang
2163
Đà Lạt
6902
Chủ nhật
09/05/2010
Tiền Giang
5685
Kiên Giang
0669
Đà Lạt
9713
Chủ nhật
02/05/2010
Tiền Giang
8268
Kiên Giang
3699
Đà Lạt
0332
Chủ nhật
25/04/2010
Tiền Giang
3711
Kiên Giang
2589
Đà Lạt
4233
Chủ nhật
18/04/2010
Tiền Giang
5375
Kiên Giang
6278
Đà Lạt
0547
Chủ nhật
11/04/2010
Tiền Giang
4901
Kiên Giang
6665
Đà Lạt
6280
Chủ nhật
04/04/2010
Tiền Giang
3175
Kiên Giang
4869
Đà Lạt
2517
Chủ nhật
28/03/2010
Tiền Giang
7468
Kiên Giang
3977
Đà Lạt
8164
Chủ nhật
21/03/2010
Tiền Giang
2573
Kiên Giang
2377
Đà Lạt
8110
Chủ nhật
14/03/2010
Tiền Giang
2190
Kiên Giang
3857
Đà Lạt
4676
Chủ nhật
07/03/2010
Tiền Giang
8227
Kiên Giang
3847
Đà Lạt
1871
Chủ nhật
28/02/2010
Tiền Giang
4041
Kiên Giang
6948
Đà Lạt
3903
Chủ nhật
21/02/2010
Tiền Giang
6288
Kiên Giang
8022
Đà Lạt
5263
Chủ nhật
14/02/2010
Tiền Giang
2523
Kiên Giang
5405
Đà Lạt
2255
Chủ nhật
07/02/2010
Tiền Giang
2861
Kiên Giang
7756
Đà Lạt
3932
Chủ nhật
31/01/2010
Tiền Giang
2515
Kiên Giang
2297
Đà Lạt
5472
Chủ nhật
24/01/2010
Tiền Giang
9065
Kiên Giang
2834
Đà Lạt
5812
Chủ nhật
17/01/2010
Tiền Giang
5397
Kiên Giang
9281
Đà Lạt
5176
Chủ nhật
10/01/2010
Tiền Giang
8160
Kiên Giang
5465
Đà Lạt
4389
Chủ nhật
03/01/2010
Tiền Giang
5702
Kiên Giang
5210
Đà Lạt
6107
Chủ nhật
27/12/2009
Tiền Giang
2809
Kiên Giang
5343
Đà Lạt
0865
Chủ nhật
20/12/2009
Tiền Giang
5064
Kiên Giang
8822
Đà Lạt
6746
Chủ nhật
13/12/2009
Tiền Giang
6975
Kiên Giang
9138
Đà Lạt
0084
Chủ nhật
06/12/2009
Tiền Giang
6101
Kiên Giang
4290
Đà Lạt
5530
Chủ nhật
29/11/2009
Tiền Giang
3326
Kiên Giang
4560
Đà Lạt
2315
Chủ nhật
22/11/2009
Tiền Giang
9120
Kiên Giang
0890
Đà Lạt
9132
Chủ nhật
13/06/2010
Tiền Giang
7199
Kiên Giang
9801
Đà Lạt
4844
Chủ nhật
06/06/2010
Tiền Giang
2372
Kiên Giang
4893
Đà Lạt
5079
Chủ nhật
30/05/2010
Tiền Giang
3943
Kiên Giang
1409
Đà Lạt
4607
Chủ nhật
23/05/2010
Tiền Giang
0653
Kiên Giang
1733
Đà Lạt
5999
Chủ nhật
16/05/2010
Tiền Giang
8880
Kiên Giang
2163
Đà Lạt
6902
Chủ nhật
09/05/2010
Tiền Giang
5685
Kiên Giang
0669
Đà Lạt
9713
Chủ nhật
02/05/2010
Tiền Giang
8268
Kiên Giang
3699
Đà Lạt
0332
Chủ nhật
25/04/2010
Tiền Giang
3711
Kiên Giang
2589
Đà Lạt
4233
Chủ nhật
18/04/2010
Tiền Giang
5375
Kiên Giang
6278
Đà Lạt
0547
Chủ nhật
11/04/2010
Tiền Giang
4901
Kiên Giang
6665
Đà Lạt
6280
Chủ nhật
04/04/2010
Tiền Giang
3175
Kiên Giang
4869
Đà Lạt
2517
Chủ nhật
28/03/2010
Tiền Giang
7468
Kiên Giang
3977
Đà Lạt
8164
Chủ nhật
21/03/2010
Tiền Giang
2573
Kiên Giang
2377
Đà Lạt
8110
Chủ nhật
14/03/2010
Tiền Giang
2190
Kiên Giang
3857
Đà Lạt
4676
Chủ nhật
07/03/2010
Tiền Giang
8227
Kiên Giang
3847
Đà Lạt
1871
Chủ nhật
28/02/2010
Tiền Giang
4041
Kiên Giang
6948
Đà Lạt
3903
Chủ nhật
21/02/2010
Tiền Giang
6288
Kiên Giang
8022
Đà Lạt
5263
Chủ nhật
14/02/2010
Tiền Giang
2523
Kiên Giang
5405
Đà Lạt
2255
Chủ nhật
07/02/2010
Tiền Giang
2861
Kiên Giang
7756
Đà Lạt
3932
Chủ nhật
31/01/2010
Tiền Giang
2515
Kiên Giang
2297
Đà Lạt
5472
Chủ nhật
24/01/2010
Tiền Giang
9065
Kiên Giang
2834
Đà Lạt
5812
Chủ nhật
17/01/2010
Tiền Giang
5397
Kiên Giang
9281
Đà Lạt
5176
Chủ nhật
10/01/2010
Tiền Giang
8160
Kiên Giang
5465
Đà Lạt
4389
Chủ nhật
03/01/2010
Tiền Giang
5702
Kiên Giang
5210
Đà Lạt
6107
Chủ nhật
27/12/2009
Tiền Giang
2809
Kiên Giang
5343
Đà Lạt
0865
Chủ nhật
20/12/2009
Tiền Giang
5064
Kiên Giang
8822
Đà Lạt
6746
Chủ nhật
13/12/2009
Tiền Giang
6975
Kiên Giang
9138
Đà Lạt
0084
Chủ nhật
06/12/2009
Tiền Giang
6101
Kiên Giang
4290
Đà Lạt
5530
Chủ nhật
29/11/2009
Tiền Giang
3326
Kiên Giang
4560
Đà Lạt
2315
Chủ nhật
22/11/2009
Tiền Giang
9120
Kiên Giang
0890
Đà Lạt
9132

Sớ đầu đuôi MN - Thống kê Sớ đầu đuôi miền nam