Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật

Chủ nhật
30/01/2011
Tiền Giang
7751
Kiên Giang
8371
Đà Lạt
3114
Chủ nhật
23/01/2011
Tiền Giang
3716
Kiên Giang
5218
Đà Lạt
5310
Chủ nhật
16/01/2011
Tiền Giang
1968
Kiên Giang
1285
Đà Lạt
3031
Chủ nhật
09/01/2011
Tiền Giang
6036
Kiên Giang
2792
Đà Lạt
3575
Chủ nhật
02/01/2011
Tiền Giang
5590
Kiên Giang
9113
Đà Lạt
6928
Chủ nhật
26/12/2010
Tiền Giang
6363
Kiên Giang
1010
Đà Lạt
1469
Chủ nhật
19/12/2010
Tiền Giang
3286
Kiên Giang
1338
Đà Lạt
1844
Chủ nhật
12/12/2010
Tiền Giang
7747
Kiên Giang
4271
Đà Lạt
5717
Chủ nhật
05/12/2010
Tiền Giang
4510
Kiên Giang
5916
Đà Lạt
8085
Chủ nhật
28/11/2010
Tiền Giang
8849
Kiên Giang
6781
Đà Lạt
4063
Chủ nhật
21/11/2010
Tiền Giang
1878
Kiên Giang
0390
Đà Lạt
0569
Chủ nhật
14/11/2010
Tiền Giang
3018
Kiên Giang
4522
Đà Lạt
6014
Chủ nhật
07/11/2010
Tiền Giang
5873
Kiên Giang
5738
Đà Lạt
8384
Chủ nhật
31/10/2010
Tiền Giang
2315
Kiên Giang
5895
Đà Lạt
6248
Chủ nhật
24/10/2010
Tiền Giang
6047
Kiên Giang
5204
Đà Lạt
6559
Chủ nhật
17/10/2010
Tiền Giang
4371
Kiên Giang
3311
Đà Lạt
3692
Chủ nhật
10/10/2010
Tiền Giang
6601
Kiên Giang
2766
Đà Lạt
2906
Chủ nhật
03/10/2010
Tiền Giang
8347
Kiên Giang
0959
Đà Lạt
8588
Chủ nhật
26/09/2010
Tiền Giang
3259
Kiên Giang
3350
Đà Lạt
5390
Chủ nhật
19/09/2010
Tiền Giang
8925
Kiên Giang
4721
Đà Lạt
6649
Chủ nhật
12/09/2010
Tiền Giang
3786
Kiên Giang
9047
Đà Lạt
9654
Chủ nhật
05/09/2010
Tiền Giang
1390
Kiên Giang
3154
Đà Lạt
6263
Chủ nhật
29/08/2010
Tiền Giang
5406
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
8371
Chủ nhật
22/08/2010
Tiền Giang
8034
Kiên Giang
8089
Đà Lạt
3550
Chủ nhật
15/08/2010
Tiền Giang
6836
Kiên Giang
6267
Đà Lạt
9338
Chủ nhật
08/08/2010
Tiền Giang
9898
Kiên Giang
9286
Đà Lạt
9150
Chủ nhật
01/08/2010
Tiền Giang
9067
Kiên Giang
0019
Đà Lạt
1667
Chủ nhật
25/07/2010
Tiền Giang
9093
Kiên Giang
6669
Đà Lạt
7796
Chủ nhật
18/07/2010
Tiền Giang
3921
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
2795
Chủ nhật
11/07/2010
Tiền Giang
1494
Kiên Giang
9548
Đà Lạt
5884
Chủ nhật
30/01/2011
Tiền Giang
7751
Kiên Giang
8371
Đà Lạt
3114
Chủ nhật
23/01/2011
Tiền Giang
3716
Kiên Giang
5218
Đà Lạt
5310
Chủ nhật
16/01/2011
Tiền Giang
1968
Kiên Giang
1285
Đà Lạt
3031
Chủ nhật
09/01/2011
Tiền Giang
6036
Kiên Giang
2792
Đà Lạt
3575
Chủ nhật
02/01/2011
Tiền Giang
5590
Kiên Giang
9113
Đà Lạt
6928
Chủ nhật
26/12/2010
Tiền Giang
6363
Kiên Giang
1010
Đà Lạt
1469
Chủ nhật
19/12/2010
Tiền Giang
3286
Kiên Giang
1338
Đà Lạt
1844
Chủ nhật
12/12/2010
Tiền Giang
7747
Kiên Giang
4271
Đà Lạt
5717
Chủ nhật
05/12/2010
Tiền Giang
4510
Kiên Giang
5916
Đà Lạt
8085
Chủ nhật
28/11/2010
Tiền Giang
8849
Kiên Giang
6781
Đà Lạt
4063
Chủ nhật
21/11/2010
Tiền Giang
1878
Kiên Giang
0390
Đà Lạt
0569
Chủ nhật
14/11/2010
Tiền Giang
3018
Kiên Giang
4522
Đà Lạt
6014
Chủ nhật
07/11/2010
Tiền Giang
5873
Kiên Giang
5738
Đà Lạt
8384
Chủ nhật
31/10/2010
Tiền Giang
2315
Kiên Giang
5895
Đà Lạt
6248
Chủ nhật
24/10/2010
Tiền Giang
6047
Kiên Giang
5204
Đà Lạt
6559
Chủ nhật
17/10/2010
Tiền Giang
4371
Kiên Giang
3311
Đà Lạt
3692
Chủ nhật
10/10/2010
Tiền Giang
6601
Kiên Giang
2766
Đà Lạt
2906
Chủ nhật
03/10/2010
Tiền Giang
8347
Kiên Giang
0959
Đà Lạt
8588
Chủ nhật
26/09/2010
Tiền Giang
3259
Kiên Giang
3350
Đà Lạt
5390
Chủ nhật
19/09/2010
Tiền Giang
8925
Kiên Giang
4721
Đà Lạt
6649
Chủ nhật
12/09/2010
Tiền Giang
3786
Kiên Giang
9047
Đà Lạt
9654
Chủ nhật
05/09/2010
Tiền Giang
1390
Kiên Giang
3154
Đà Lạt
6263
Chủ nhật
29/08/2010
Tiền Giang
5406
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
8371
Chủ nhật
22/08/2010
Tiền Giang
8034
Kiên Giang
8089
Đà Lạt
3550
Chủ nhật
15/08/2010
Tiền Giang
6836
Kiên Giang
6267
Đà Lạt
9338
Chủ nhật
08/08/2010
Tiền Giang
9898
Kiên Giang
9286
Đà Lạt
9150
Chủ nhật
01/08/2010
Tiền Giang
9067
Kiên Giang
0019
Đà Lạt
1667
Chủ nhật
25/07/2010
Tiền Giang
9093
Kiên Giang
6669
Đà Lạt
7796
Chủ nhật
18/07/2010
Tiền Giang
3921
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
2795
Chủ nhật
11/07/2010
Tiền Giang
1494
Kiên Giang
9548
Đà Lạt
5884

Sớ đầu đuôi MN - Thống kê Sớ đầu đuôi miền nam